Fleur Ballet Competition

Fleur National Ballet Competition 2018

Ballet Shoes Section

1st Mihiro Hanada
3rd Mao Urano

High Commendation Award
Yuu Uchino, Sakura Tsukamoto, Hikoyah Takahashi

Commendation Awards
Yume Kuroda, Miho Shibata, Yukiha Shirai, Yoshino Hirata, Rina Yoshida,
Mirai Nakashimada, Shunkai Watanabe

Recognition Award
Rina Ikemi

Ballet Shoes Elementary school (years 5/6)

3rd Haruka Yamauchi    5th Sowako Takahashi

Elementary school age
Pointe shoes
8th Haruka Yamauchi

Junior High School age
High Commendation Award
Chiharu Sasaki, Saya Yamauchi, Nene Tahara